Výstupy projektu Kvalita

VÝSTUPY PROJEKTU

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na TnUAD

Kód projektu: 312011BFK8

v rámci Podaktivity 1: Tvorba a revízia vnútorných dokumentov a predpisov univerzity, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre uchádzačov a študentov zo zahraničia.

Popis podaktivity

Podaktivita bola zameraná na revíziu vnútorných dokumentov a predpisov univerzity, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre relevantné zainteresované strany vrátane zamestnávateľov, uchádzačov a študentov. Prvým cieľom podaktivity bolo zosúladenie a revízia vybraných vnútorných predpisov TnUAD (poriadky, organizačné smernice, metodické pokyny a i.) tak, aby boli splnené požiadavky SAAVŠ SR na plne zosúladnenie vnútorného systému univerzity a posilnená úloha zapojenia relevantných zainteresovaných strán vrátane študentov a zamestnávateľov do systému zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších s nimi súvisiacich činností.

Jedná sa o revíziu nasledovných vnútorných predpisov/dokumentov TnUAD:

Poriadky

 • 2-U-001 Študijný poriadok TnUAD v Trenčíne
 • 2-U-002 Štipendijný poriadok TnUAD
 • 2-U-005 Rokovací poriadok AS TnUAD
 • 2-U-007 Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov
 • 2-U-008 Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov
 • 2-U-009 Registratúrny poriadok a registratúrny plán
 • 2-U-011 Knižničný poriadok UK TnUAD v Trenčíne
 • 2-U-012 Ubytovací poriadok TnUAD

Organizačné smernice – študijné

 • 3-U-002 OS Referát pre študentov so špecifickými potrebami TnUAD
 • 3-U-004 OS určenie výšky školného pre a.r.2022/2023 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD
 • 3-U-013 OS o zodpovednosti pri administrácii štúdia prostredníctvom AIS na TnUAD
 • 3-U-014 OS o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii a uchovávaní a sprístupňovaní na TnUAD
 • 3-U-015 OS o náležitostiach dokladov o absolvovaní štúdia na TnUAD
 • 3-U-046 OS k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD
 • 3-U-051 OS k programu Erasmus+ na TnUAD

Metodické pokyny

 • 5-U-001 Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie doktorandského štúdia pre celouniverzitné ŠP na TnUAD
 • 5-U-002 MP k vydávaniu rozhodnutí v procese prijímacieho konania a v študijnom procese na TnUAD
 • 5-U-005 MP k obsahu osobného spisu študenta TnUAD
 • 5-U-008 MP_Zásady volieb do AS TnUAD
 • 5-U-011 MP_Zásady volieb do ŠRVŠ SR

V nadväznosti na plnenie cieľu č.1 tejto podaktivity nasledoval preklad vybraných vnútorných predpisov/ dokumentov univerzity vnútorného systému do anglického jazyka a ich zverejnenie na webovom sídle, resp. informačnom systéme univerzity.

Do anglického jazyka boli preložené nasledovné vnútorné predpisy:

Poriadky

 • Študijný poriadok TnUAD v Trenčíne
 • Štipendijný poriadok TnUAD
 • Rokovací poriadok AS TnUAD
 • Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov
 • Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov
 • Registratúrny poriadok a registratúrny plán
 • Knižničný poriadok UK TnUAD v Trenčíne
 • Ubytovací poriadok TnUAD
 • Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality VŠ vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD

Organizačné smernice – študijné

 • OS Referát pre študentov so špecifickými potrebami TnUAD
 • OS určenie výšky školného pre a.r.2021/2022 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD
 • OS o zodpovednosti pri administrácii štúdia prostredníctvom AIS na TnUAD
 • OS k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD
 • OS k programu Erasmus+ na TnUAD

Metodické pokyny

 • MP_Zásady volieb do AS TnUAD
 • MP_Zásady volieb do ŠRVŠ SR

Zosúladené vnútorné predpisy a ich jazykové mutácie sú verejne prístupné na webovom sídle univerzity, resp. v jej informačnom systéme, čím je zabezpečená ich dostupnosť aj relevantným zainteresovaným stranám vrátane študentov a zamestnávateľov.

Zverejnené vnútorné predpisy.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica