Facebook Youtube Instagram
 • Odborná prax ako nástroj zvyšovania kvality vzdelávania na našej univerzite

  Odborná prax ako nástroj zvyšovania kvality vzdelávania na našej univerzite

  O spolupráci univerzity s praxou, o sledovaní študentov po absolvovaní univerzity, o tom, absolventi ktorých študijných programov jednotlivých fakúlt sú najviac žiadaní, ale aj o význame národného projektu a iných projektov pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sme sa porozprávali s rektorom univerzity  doc.  Ing. Jozefom Habánikom,  PhD. Prečo by študenti mali počas vysokoškolského štúdia absolvovať prax v podniku? Cieľom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poskytovanie kvalitného vzdelania našim študentom a spojením s praxou už počas štúdia im dokážeme garantovať flexibilitu a uplatniteľnosť na trhu práce. Vedením pravidelných dialógov so zamestnávateľmi a umiestňovaním študentov do praxe nastavujeme systém vzdelávania presne podľa ich potrieb, a tým zabezpečujeme stály prísun kvalifikovanej pracovnej sily do podnikov a firiem. Študent, ktorý už počas štúdia vykonáva odbornú prax u zamestnávateľa má väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Nadobudnuté vzdelanie získané na našej univerzite efektívnejšie transformuje na zručnosti, ktoré sa od neho vyžadujú a rýchlejšie sa adaptuje vo firemnom procese podniku. Spolupracuje Vaša univerzita s podnikmi vo Vašom regióne? Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolupracuje s viacerými podnikmi v regióne aj mimo neho. V Trenčianskom regióne sú to napríklad podniky...

 • Vzdelávanie ako základný faktor hospodárskeho rozvoja

  Vzdelávanie ako základný faktor hospodárskeho rozvoja

  Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. zastupoval našu univerzitu na podujatí klubu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za účelom rozširovania sietí spolupráce s hospodárskou praxou a zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Trenčianskom regióne. Podujatie sa konalo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Štefana Chudobu, PhD. dnes 6. mája 2014 a bolo zamerané na aktuálnu tému Vzdelávanie ako základný faktor hospodárskeho rozvoja.

 • Boj o prvenstvo medzi pedagógmi a študentmi

  Boj o prvenstvo medzi pedagógmi a študentmi

  Študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v utorok 29. apríla 2014 nesedeli v aulách, ani na seminároch, ale rozhýbali svoje telá na Športovom dni TnUAD 2014 na futbalovom ihrisku v Záblatí. Na mieste čakalo všetkých účastníkov cvičenie nie len pre telo, ale i pre dušu. Účastníci si mohli zašportovať na športoviskách, kde prebiehal crossfitness, futbal, volejbal, korčuľovanie, ale aj športy ako šípky, stolný futbal, poker, silák TnUAD a množstvo iného. Počas celého dňa prebiehali aj rôzne súťaže. Okrem športu bol pre účastníkov zabezpečený aj "pitný režim" a rôzne pochutiny. Tento rok sa na športovom dni uskutočnil už v poradí druhý exhibičný futbalový zápas medzi študentmi a pedagógmi, kde si zmerali svoje sily. Počas futbalového zápasu bolo všetko dovolené a učitelia išli jednoznačne na víťazstvo.

 • Medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie

  Medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie

  Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., a hlavného hygienika Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH sa v stredu 16. apríla 2014 konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Ošetrovateľstvo a zdravie VIII. Na konferencii sa prezentovali vedecké práce v dvoch blokoch ošetrovateľstvo a zdravie s prednáškami napríklad: Status a význam geragogiky v aktívnom starnutí, Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR v roku 2013, Ošetřovatelská diagnostika v podpoře zdraví, Súčasné trendy v diagnostike POCT, Vplyv zdravotného uvedomenia na konzumáciu potravín, Problematika Clostridium difficile v geriatrickom ošetrovateľstve, Globálna stratégia boja s chronickými neprenosnými ochoreniami v Európe a iné. Medzinárodná konferencia sa konala v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, Odborom zdravotníctva a humánnej farmácie, ÖGVP - Rakúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetrovateľstvo – Viedeň, 2. lékařskou fakultou a Ústavom ošetřovatelství Karlovy univerzity v Praze a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne.

 • Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

  Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

  Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spoločne s Vedeckou radou Fakulty priemyselných technológií a Vedeckou radou Fakulty špeciálnej techniky udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, vo štvrtok 10. apríla 2014, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dvom významným vedcom a vysokoškolským pedagógom prof. Ing. Eugenovi Jónovi, DrSc. a prof. Ing. Vojtěchovi Hrubému, CSc. Ocenila tým zásluhy prof. Jónu za celoživotné dielo v oblasti anorganických materiálov a technológií a prof. Hrubého za jeho celoživotné dielo v oblasti špeciálnej strojárskej techniky a strojárskych technológií a materiálov. Obaja čestní doktori svojou profesionálnou prácou v uvedených oblastiach prispeli významnou mierou k rozvoju našej Alma Mater, predovšetkým jej dvoch fakúlt, na ktorých pôsobia dodnes. Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., vedenia univerzity a fakúlt, zúčastnili aj rektori a zástupcovia slovenských a českých univerzít a vysokých škôl, členovia vedeckej rady univerzity a vedeckých rád fakúlt, predstavitelia priemyslu trenčianskeho regiónu, kolegovia a študenti.

Výberové konania

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica