Výberové konanie - výskumný pracovník

Zverejnené dňa: 25.11.2015

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

2 pracovné miesta - výskumný pracovník

Kvalifikačné predpoklady:

  •  vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 5.2.19 Anorganické technológie a materiály, alebo v príbuznom odbore
  • odborná prax v oblasti technológie prípravy a charakterizácie skiel,
  • znalosť anglického jazyka,
  • laboratórne zručnosti,
  • občianska a morálna bezúhonnosť. 

                Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overenú kópiu dokladov o vzdelaní,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace). 

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 1.12.2015.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 24.11.2015 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica