Výberové konanie - výskumný pracovník - FŠT

Zverejnené dňa: 08.06.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre Fakultu špeciálnej techniky:

 • 2 pracovné miesta  -   výskumný pracovník zaradený na Centre pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore strojárstvo,
 • odborná prax vo výskume min. 3 roky,
 • odborná znalosť a skúsenosti pri meraní a vyhodnocovaní mechanických a fyzikálnych vlastností a materiálov,
 • znalosti v oblasti teórie fázových premien a tepelného spracovania materiálov so zameraním na kovové materiály,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu:  1.7.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam vedecko-výskumnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 18.06.2020 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2, 911 50 Trenčín
s označením „ výberové konanie“

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica