Výberové konanie - výskumný pracovník - FPT

Zverejnené dňa: 24.05.2024

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovné miesto - výskumný pracovník v odbore strojárstvo zaradený na Katedre materiálových technológií a environmentu, Fakulty priemyselných technológií v Púchove

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore strojárstvo;
 • odborná prax vo výskume min. 3 roky;
 • ­odborná znalosť a skúsenosti pri meraní a vyhodnocovaní povrchových vlastností polymérnych materiálov;
 • odborná znalosť a skúsenosti s prácou na KPR 200 -linka na úpravu povrchov materiálov pomocou DCSBD;
 • odborná znalosť prípravy a spracovania polymérnych materiálov;
 • znalosť v oblasti spektrálnych vlastností polymérnych materiálov;
 • odborná prax na prístroji Kruss Advance;
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť;
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný deň nástupu: 24.06.2024

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti;
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace);
 • súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Ochrana_osobnych_udajov/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 07.06.2024 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30
020 01 Púchov
s označením „ výberové konanie“.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
dekanka FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica