Výberové konanie - vedúci/vedúca oddelenia - FunGlass

Zverejnené dňa: 13.05.2024

Riaditeľ

Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovné miesto - vedúci/vedúca oddelenia administratívy Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie ekonomického smeru, prípadne MBA
 • minimálna prax v riadiacej funkcii 4 roky
 • odborná prax v príprave, implementácii a administrácii vedecko-výskumných projektov v rámci projektu Horizont Európa
 • vysoké pracovné nasadenie
 • flexibilita a iniciatívnosť
 • schopnosť tímovej práce
 • plynulé ovládanie anglického jazyka slovom a písmom
 • ovládanie ďalších svetových jazykov výhodou
 • občianska a morálna bezúhonnosť

Skúsenosti:

 • koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických a personálnych otázkach pracoviska,
 • zabezpečenie hospodárskeho a správneho chodu pracoviska
 • koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov EÚ
 • skúsenosti s prácou podobného charakteru na akademických inštitúciách v SR a v zahraničí
 • skúsenosti z riadenia malého kolektívu v administratívnej oblasti
 • organizačné schopnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • stručný popis rozvoja a riadenia oddelenia
 • kópie dokladov o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Ochrana_osobnych_udajov/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. Marcela Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo na marcela.brodova@tnuni.sk v termíne do 21. 5. 2024.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

prof. Ing. Dušan Galusek , DrSc.
riaditeľ FunGlass

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica