Výberové konanie - vedúci oddelenia správy majetku

Zverejnené dňa: 25.02.2013

Rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

vedúci oddelenia správy majetku.

 

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania,
  • odborná prax  minimálne 5 rokov, pričom uprednostnení budú  uchádzači s odbornou praxou na vysokej škole alebo v porovnateľnej inštitúcii,
  • znalosť platnej legislatívy v danej oblasti riadenia vo verejno-právnej inštitúcii a v oblasti  pracovno-právnych vzťahov,
  • bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 15. marca 2013 do 15.00 hodiny. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 20. 02. 2013

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
poverený výkonom funkcie rektora

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica