Výberové konanie - vedúci Katedry verejnej správy a regionálnej ekonomiky - FSEV

Zverejnené dňa: 23.05.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 • vedúci/vedúca Katedry verejnej správy a regionálnej ekonomiky na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul profesor, docent, alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa,
 • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti min. 5 rokov vrátane znalosti pracovno-právnych predpisov v tejto oblasti a znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja katedry,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú spracúvané výhradne na účely tohto výberového konania,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 10.06.2022 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50 Trenčín

s označením „výberové konanie“.

Ing. Eva Ivanová, CSc.
dekanka FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica