Výberové konanie - vedúci Katedry politológie

Zverejnené dňa: 05.10.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
na funkčné obdobie od 6.11.2023 do 5.11.2027

Katedra politológie TnUAD v Trenčíne je celouniverzitným vedecko-pedagogickým pracoviskom, vykonávajúcim výskum a vzdelávanie v študijnom odbore politické vedy a v akreditovaných študijných programoch politológie. Hlavnou náplňou vedúceho katedry politológie TnUAD je najmä koncepčná, analytická, riadiaca a kontrolná činnosť v pedagogickej, výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej oblasti študijného programu politológia a plnenie povinností vedúceho zamestnanca v súlade s platnou legislatívou. Miestom výkonu práce je Trenčín.

Požadujeme:

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní, zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 17.10.2023. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica