Výberové konanie - vedúci Katedry materiálových technológií a environmentu - FPT

Zverejnené dňa: 18.10.2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Dekanka Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • vedúci Katedry materiálových technológií a environmentu

Požiadavky:

 • dosiahnutý vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent pre rozvoj odboru strojárstvo,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v oblasti uvedeného odboru za posledných 5 rokov publikačná aktivita (výstupy WoS, SCOPUS, konferenčné príspevky....),
 • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti min, 4 roky vrátane znalosti pracovno-právnych predpisov v tejto oblasti a znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
 • komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam publikovaných prác,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 29.10.2021 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov

s označením „výberové konanie“.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
dekanka FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica