Výberové konanie - vedúci katedry - FZ

Zverejnené dňa: 26.06.2014

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta  

vedúci Katedry telesnej výchovy a športu

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Športová edukológia, resp. v príbuznom odbore  

 

Ďalšie kritériá:

 • štvorročná odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti,
 • znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja katedry,
 • prehľad publikačnej činnosti za posledné 3 roky,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedeckej hodnosti, 
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis  z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 04.07.2014 od zverejnenia na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín 

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. dekan FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica