Výberové konanie - vedúci Katedry fyzioterapie - FZ

Zverejnené dňa: 17.03.2023

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry fyzioterapie

na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

Kvalifikačné a osobitné predpoklady na uchádzača:

 • znalosť legislatívnych noriem, potrebných pre výkon funkcie:
 • zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia v nelekárskych odboroch,
 • minimálne 3-ročná prax v riadiacej funkcii vo verejnej správe,
 • klinická prax v odbore,
 • aktívna znalosť aspoň jeden cudzí jazyk,
 • ovládať prácu s PC (Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, Teams).

Ďalšie požiadavky na uchádzača:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihlášku do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony, 
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín nástupu:

 • apríl 2023

Platové podmienky:

 • podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné a osobitné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie vedúci katedry“ zasielajte do 27.03.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica