Výberové konanie - vedúci katedry - FŠT

Zverejnené dňa: 10.03.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • vedúci Katedry automatizácie, robotizácie a informatiky

Požiadavky:

 • dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu profesor alebo docent v príslušnom odbore
 • aktívna účasť s publikovanými príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách
 • odborná prax vo vedecko-pedagogickej oblasti a riadiacej činnosti aspoň 3 roky
 • účasť na tvorbe učebných programov a vzdelávacích systémov
 • samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti
 • práca s počítačom, znalosť MS Office na úrovni expert,
 • znalosť jedného cudzieho jazyka (AJ, NJ)
 • občianska a morálna bezúhonnosť

K prihláške treba doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • zoznam publikačných prác,
 • v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom  vzdelaní zasielajte na adresu: 

Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD

Študentská 2, 911 50 Trenčín,

 s označením „výberové konanie“ v termíne do 22.3.2013.

Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne, 7.3.2013

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica