Výberové konanie - vedúci katedry - FSEV

Zverejnené dňa: 09.04.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

  • vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja

Kvalifikačné predpoklady:

  • získaný vedecko-pedagogický titul profesor, docent v študijnom odbore 3.3 Ekonómia a manažment, 3.4. Právo alebo 4.3. Ekologické a environmentálne vedy, resp. dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a získaný titul PhD./CSc. v požadovaných študijných odboroch, pričom uprednostnení budú uchádzači s dosiahnutým vedecko-pedagogickým titulom,
  • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti min. 3 roky vrátane znalosti pracovno-právnych predpisov v tejto oblasti a znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
  • prehľad publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 19. 4. 2013.

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica