Výberové konanie - vedúci katedry - FSEV

Zverejnené dňa: 27.05.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 • vedúci/vedúca Katedry ekonómie a ekonomiky
 • vedúci/vedúca Katedry sociálnych a humanitných vied

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie príslušného, resp. príbuzného odboru.

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti min. 3 roky vrátane znalosti pracovno-právnych predpisov v tejto oblasti a znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja katedry,
 • prehľad publikačnej činnosti za posledné 3 roky,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom,  overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 9.6.2014. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 27.5.2014

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan  FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica