Výberové konanie - vedúci kancelárie rektora TnUAD

Zverejnené dňa: 16.01.2013

Rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

vedúci kancelárie rektora TnUAD

Vedúci kancelárie rektora je vedúcim zamestnancom verejnej vysokej školy, ktorého náplňou je najmä organizovanie práce štatutárneho orgánu a príprava materiálov na zásadné akty rozhodovania štatutárneho orgánu. Je priamo podriadený rektorovi verejnej vysokej školy.

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • odborná prax v danej oblasti na vysokej škole alebo v  porovnateľnej inštitúcii minimálne 5 rokov,
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva,
 • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka ( znalosť anglického jazyka je podmienkou),
 • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť spoločenskej etiky,
 • samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štrukturovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Prihlášku s  požadovanými dokladmi zasielajte do 28.1.2013 s označením obálky  „výberové konanie“ na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 91150 Trenčín.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

V Trenčíne dňa 16.1.2013                                                               

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
poverený výkonom funkcie rektora

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica