Výberové konanie - vedúci Centra informačných technológií

Zverejnené dňa: 19.05.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta na úseku prorektora pre stratégiu a rozvoj:

  • 1 pracovné miesto vedúci Centra informačných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore informatika alebo v príbuznom odbore,
  • odborná prax min. 10 rokov,
  • odborná prax v systéme SAP,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd,  Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 28.5.2014.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

 

V Trenčíne dňa 19.5.2014

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD   

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica