Výberové konanie - tajomník - FŠT

Zverejnené dňa: 31.03.2022

Dekanka

Fakulty špeciálnej techniky

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 • 1 pracovné miesto tajomníka Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Tajomník fakulty je vedúcim zamestnancom fakulty, ktorého náplňou je zabezpečovanie a zodpovednosť za administratívny a hospodársky chod fakulty. Je priamo podriadený dekanovi fakulty.

POŽADUJEME:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, ukončené v študijnom odbore ekonómia;
 • odborná prax v oblasti hospodársko-správnych alebo administratívnych činností vysokej školy min. 1 rok;
 • práca s PC /MS Windows, MS Office, MS Outlook/;
 • bezúhonnosť;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia;
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti;
 • jazykové znalosti /anglický jazyk – pokročilý/;
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 8.4.2022 na adresu:
Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD
Študentská 2
911 50 Trenčín
s označením „výberové konanie“.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
dekanka FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica