Výberové konanie - tajomník fakulty - FŠT

Zverejnené dňa: 08.04.2016

Dekan 

Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

tajomník fakulty.

Tajomník fakulty je vedúcim zamestnancom fakulty, ktorého náplňou je zabezpečovanie a zodpovednosť za administratívny a hospodársky chod fakulty. Je priamo podriadený dekanovi fakulty.

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického zamerania;
  • odborná prax v oblasti ekonomiky vysokej školy, alebo porovnateľnej inštitúcie minimálne 15 rokov;
  • bezúhonnosť;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia;
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti;
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 21.4.2016 do 15.00 hodiny. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 8.4.2016

Ing. Jozef Kasala, PhD.
dekan FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica