Výberové konanie - profesor

Zverejnené dňa: 26.03.2013

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín,

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,  

vypisuje výberové konanie na obsadenie

 • jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v odbore 5.2.2. údržba strojov a zariadení, 
 • jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály,
 • jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v odbore 5.2.16 mechatronika
 • jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v odbore 5.2.1 strojárstvo.

Všetky pracovné miesta sú zaradené na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD. Miestom výkonu práce je Trenčín.

Požadujeme: 

 1. Získaný vedecko-pedagogický titul profesor v požadovanom odbore, alebo v príbuznom študijnom odbore.
 2. Odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov.
 3. Publikačná aktivita medzinárodného významu v oblasti uvedeného odboru za ostatných 5 rokov.
 4. Aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.
 5. Občianska a morálna bezúhonnosť. 
 6. Schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.
 7. Štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) aj doklad o uznaní dosiahnutého vzdelania, vydaný MŠVVaŠ SR.

 

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami požadovaných dokladov o dosiahnutom vzdelaní a zoznamom vedeckých, výskumných a publikovaných prác, zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie práce a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 15. 4. 2013 do 15.00 hodiny. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky. 

V Trenčíne dňa 25. 3. 2013

doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD.
poverený výkonom  funkcie rektora TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica