Výberové konanie - profesor - VILA

Zverejnené dňa: 19.05.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta na Celouniverzitnom pracovisku VILA:

  • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor  v študijnom odbore 5.2.19 Anorganické technológie a materiály

POŽADUJEME:

  • získaný vedecko – pedagogický titul profesor v študijnom odbore 5.2.19 Anorganické technológie a materiály, alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov,
  • publikačná aktivita medzinárodného významu z oblasti uvedeného študijného odboru za ostatných päť rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

 

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd,  Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 28.5.2014.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

 

V Trenčíne dňa 19.5.2014

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica