Výberové konanie - profesor - Katedra politológie

Zverejnené dňa: 14.04.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na:

1  pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii  profesor  v študijnom odbore

   3.1.6 politológia  na Katedre politológie TnUAD

POŽADUJEME:

  • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v  študijnom odbore 3.1.6 politológia, alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov,
  • negarantovanie študijného programu na inej vysokej škole,
  • publikačná aktivita z oblasti uvedeného študijného odboru za ostatných päť rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 29.4.2016. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne,  dňa 14.4.2016 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica