Výberové konanie - profesor - FZ

Zverejnené dňa: 25.02.2020

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta vysokoškolský učiteľ vo funkcii profesor 

v študijnom odbore

46  Zdravotnícke vedy 

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské štúdium v lekárskych odboroch,
 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore minimálne 5 rokov,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, 
 • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich z Organizačnej smernice 3-FZ-001 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FZ TnUAD zo dňa 16.10.2019 (súvisiaci dokument je k nahliadnutiu u tajomníčky FZ TnUAD),
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 05.03.2020 na adresu: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica