Výberové konanie - profesor - FZ

Zverejnené dňa: 24.06.2014

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta profesor  v študijnom odbore

7.4.3  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v lekárskych vedách, resp. v nelekárskych vedách,
  • vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,  alebo v príbuznom študijnom odbore, 
  • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore, 
  • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov, 
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, 
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis, 
  • overené kópie dokladov o vzdelaní, 
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,  
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. 

 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 15.07.2014  na adresu: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica