Výberové konanie - profesor - FZ

Zverejnené dňa: 22.02.2013

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a a v súlade so Zásadami výberového konania Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vypisuje

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkčného miesta profesor v študijnom odbore Ošetrovateľstvo pre garantovanie študijného programu Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva TnUAD s termínom nástupu od 1. júna 2013.

 

Kvalifikačné požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v lekárskych, resp. nelekárskych vedách,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v lekárskych, resp. nelekárskych vedách,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom programe Ošetrovateľstvo,
 • minimálne 5-ročná pedagogická a vedecko-výskumná prax v danom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,  v prípade, že vedecko-pedagogický titul bol dosiahnutý v zahraničí, žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolenia,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší  ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámený prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 8. marca 2013 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
poverený výkonom funkcie rektora TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica