Výberové konanie - profesor - FunGlass

Zverejnené dňa: 06.06.2024

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor v študijnom odbore 16. Chemické inžinierstvo a technológie na CUP FunGlass TnUAD.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a pôsobenie v požadovanom odbore,
  • plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest docentov v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056,
  • pedagogická, tvorivá (vedecko-výskumná činnosť) a publikačná činnosť,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: 09/2024

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 19.06.2024.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor  v študijnom odbore 16. chemické inžinierstvo a technológie  na CUP FunGlass TnUAD  sa uskutoční dňa 8.07.2024 o 9:00 hod. v zasadačke CUP FunGlass (rektorátna budova, trakt  B, 1. poschodie,  č. miestnosti 403).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica