Výberové konanie - profesor - FunGlass

Zverejnené dňa: 22.04.2022

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor

 v študijnom odbore 16. Chemické inžinierstvo a technológie na celouniverzitnom pracovisku FunGlass

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie minimálnych kritérií celouniverzitného pracoviska FunGlass na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“, definovaných vo vnútornom predpise „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) TnUAD, alebo získaný vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v študijnom odbore 16. Chemické inžinierstvo a technológie;
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov;
 • publikačná aktivita medzinárodného významu z oblasti uvedeného študijného odboru za posledných 5 rokov;
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overenú kópiu dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác;
 • prehľad plnenia minimálnych konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass (súvisiaca organizačná smernica je k nahliadnutiu na FunGlass TnUAD);
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 30. 9. 2022.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica