Výberové konanie - profesor - FunGlass

Zverejnené dňa: 28.11.2023

Rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor
v študijnom odbore 16. Chemické inžinierstvo a technológie

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a pôsobenie v požadovanom odbore;
  • plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056;
  • pedagogická, tvorivá (vedecko-výskumná činnosť) a publikačná činnosť;
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
  • občianska a morálna bezúhonnosť;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: 01/2024

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 15. 12. 2023.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor v odbore Chemické inžinierstvo a technológie na CUP FunGlass sa uskutoční dňa 22.05.2024 o 10:00 hod. v zasadačke CUP FunGlass (budova rektorátu, trakt B, č. miestnosti 403).

Výberové konanie sa nekonalo z dôvodu neúčasti prihláseného uchádzača.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica