Výberové konanie - profesor - FŠT

Zverejnené dňa: 12.04.2024

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor 
v študijnom odbore 36. Strojárstvo na Katedre strojného inžinierstva Fakulty špeciálnej techniky.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore, alebo príbuznom odbore;
  • splnenie minimálnych kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056;
  • odborná znalosť v oblasti výpočtovej lomovej mechaniky, mechaniky poškodení a mezomechaniky všeobecne anizotropných kompozitných materiálov;
  • pedagogická, tvorivá (vedecko-výskumná činnosť) a publikačná činnosť;
  • aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka;
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • organizačné a komunikačné schopnosti;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Ochrana_osobnych_udajov/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx .

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: 07/2024

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 30.04.2024 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor v odbore Strojárstvo na Katedre strojného inžinierstva sa uskutoční dňa 05.06.2024 13:00 hod. v rokovacej sále Fakulty špeciálnej techniky TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica