Výberové konanie - profesor - FŠT

Zverejnené dňa: 17.10.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje výberové konanie:

na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor v študijnom odbore 36. Strojárstvo na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, zaradený na Katedre strojného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore, alebo príbuznom odbore;
  • splnenie minimálnych kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056;
  • odborná znalosť v oblasti fyziky a mikromechaniky materiálu
  • pedagogická, tvorivá (vedecko-výskumná činnosť) a publikačná činnosť;
  • aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka;
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • organizačné a komunikačné schopnosti;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: 1/2024

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 03.11.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor v odbore Strojárstvo na Katedre strojného inžinierstva Fakulty špeciálnej techniky sa uskutoční dňa 15.12.2023 09:00 hod. v rokovacej sále Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica