Výberové konanie - profesor - FŠT

Zverejnené dňa: 22.04.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,

vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD

Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania Strojárske technológie a materiály alebo príbuznom odbore, alebo splnenie platných minimálnych kritérií FŠT na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“,
 • odborná prax a pôsobenie vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danej oblasti odboru min. 5 rokov;
 • organizačné a komunikačné schopnosti;
 • aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka;
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov za posledných 5 rokov;
 • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií docent na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD https://fst.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/Vseobecne_kriteria_na_obsadzovanie_profesorov_docentov.pdf).
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 30.06.2022.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica