Výberové konanie - profesor - FSEV

Zverejnené dňa: 22.04.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje

výberové konanie na obsadenie

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii

profesor

v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment

na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

TnUAD v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

  • získaný vedecko-pedagogický titul docent, resp. profesor v požadovanom študijnom odbore,
  • splnenie minimálnych kritérií pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FSEV TnUAD v Trenčíne, definovaných v Organizačnej smernici „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FSEV TnUAD v Trenčíne,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
  • publikačná aktivita v oblasti uvedeného odboru za ostatných 5 rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 30.9.2022 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica