Výberové konanie - profesor - FPT

Zverejnené dňa: 04.04.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor v  odbore Strojárstvo na Katedre numerických metód a výpočtového modelovania Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa a pôsobenie v požadovanom študijnom odbore;
  • plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056;
  • odborná znalosť počítačových simulácií a výpočtového modelovania v oblasti aplikovanej mechaniky;
  • znalosť programov ADINA, COZMOS, MOUTION, ADAMS, MAT-LAB, SolidWorks a pod.;
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
  • občianska a morálna bezúhonnosť;
  • komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach;
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín nástupu: 09/2023

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 15.05.2023 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica