Výberové konanie - profesor - CUP Politológia

Zverejnené dňa: 19.02.2024

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste profesor
v študijnom odbore 26. Politické vedy na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa a pôsobenie v požadovanom študijnom odbore,
 • plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest profesorov v súlade s Organizačnou smernicou 3-U-056,
 • pedagogická, tvorivá (vedecko-výskumná činnosť) a publikačná činnosť,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • prehľad o vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti (za posledných 5 rokov s označením 3 najvýznamnejších publikačných výstupov) a prehľad ohlasov na vedeckú prácu,
 • prehľad plnenia prílohy č. 6 Organizačnej smernice 3-U-056, https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/dolezite_dokumenty/2023/Vseob.kriteria_na_obsadzovanie_FM_profesorov_a_docentov...pdf
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov: https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Ochrana_osobnych_udajov/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: 06/2024

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 10.3.2024 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor  v odbore politické vedy na CUP Katedra politológie TnUAD sa uskutoční dňa 27.05.2024 10:00 hod. v zasadačke CUP Katedry politológie (budova B, rektorátu, 1. poschodie, č. miestnosti 212).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica