Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Zverejnené dňa: 22.12.2015

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta odborný asistent 

na Katedru telesnej výchovy a športu Fakulty zdravotníctva TnUAD od 12. februára 2016

 Kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa   v študijnom odbore Telesná výchova a šport,   
 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie  tretieho stupňa,  
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní minimálne 5 rokov, 
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,     
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

 

 • občianska a morálna bezúhonnosť,  
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do troch týždňoch od zverejnenia  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica