Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Zverejnené dňa: 02.06.2022

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta - vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent

na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore - humanitné odbory - anglický jazyk,
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore 2.1 Humanitné odbory
  • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore, resp. v príbuznom odbore.
  • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledné 3 roky,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,

Iné požiadavky:

  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 10.06.2022 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica