Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Zverejnené dňa: 02.06.2015

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie 1 pracovné miesto - odborný asistent pre študijný odbor 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Ošetrovateľstvo,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelaní v danom odbore min. 3 roky,    
  • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledné 3 roky,
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • znalosť: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, Outlook,
  • občianska a morálna bezúhonnosť, samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

 Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní, 
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

      Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 15.06.2015 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín 

 doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica