Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Zverejnené dňa: 21.11.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vypisuje

výberové konanie
na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste odborný asistent v odbore 46 Zdravotnícke vedy, študijný program Fyzioterapia
na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v študijnom programe Fyzioterapia, 
  • ukončené špecializačné štúdium v odbore Fyzioterapia,
  • päťročná klinická prax v odbore,
  • odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní v odbore minimálne 5 rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky:

Podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín nástupu:
december 2023, resp. január 2024

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 29.11.2023 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica