Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Zverejnené dňa: 02.02.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva 

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vypisuje

výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore 46 Zdravotnícke vedy, študijný program Fyzioterapia

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v študijnom programe Fyzioterapia,
 • ukončenie rigorózne konanie v študijný programe Fyzioterapia,
 • vysokoškolské štúdium III. stupňa vítané,
 • dvojročná klinická prax v odbore,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
 • odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní v danom minimálne 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihlášku do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín nástupu:

 • marec 2023

Platové podmienky:

 • podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 10.02.2023 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica