Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Zverejnené dňa: 26.06.2014

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

 

výberové konanie

 

na obsadenie pracovného miesta odborný asistent pre študijný odbor 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Ošetrovateľstvo, 
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Verejné zdravotníctvo,
  • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,    
  • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledné 3 roky,
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní, 
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

 

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 04.07.2014 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín 

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. dekan FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica