Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Zverejnené dňa: 10.03.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie

 • 1   pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore 5.2.16 mechatronika

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore
 • minimálne tri roky praxe v odbore,   
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia  

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • zoznam publikačnej činnosti, príp. zoznam vedecko-výskumnej činnosti za ostatných päť rokov,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi zasielajte na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 22.3.2013. 

Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne 7.3.2013

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan  FŠT    

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica