Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Zverejnené dňa: 06.11.2015

Dekan
Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 • 1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály,
 • odborník v oblasti štruktúrnych analýz,
 • organizačné a komunikačné schopnosti,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelaní min. 7 rokov,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v oblasti uvedeného odboru za posledných 7 rokov,
 • znalosť anglického, nemeckého, prípadne francúzskeho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.                                                                                                  

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, 
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je potrebné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 20.11.2015.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.            

 

Trenčín, 05.11.2015

Ing. Jozef Kasala, PhD.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica