Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Zverejnené dňa: 14.08.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Dekanka Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborný asistent v študijnom odbore Strojárstvo na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, zaradený na Katedre strojárskych technológií a materiálov

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore, alebo príbuznom odbore;
  • odborná znalosť v oblasti strojárskych technológií a materiálov;
  • odborná prax v pedagogickej činnosti v danom odbore min. 5 rokov;
  • aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka;
  • občianska a morálna bezúhonnosť;
  • organizačné a komunikačné schopnosti;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: 09/2023

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 31.08.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
dekanka FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica