Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Zverejnené dňa: 01.07.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky

 

   Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie

 • 1   pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný  asistent v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore;
 • minimálne tri roky praxe v odbore;   
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia.      

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • zoznam publikačnej činnosti, príp. zoznam vedecko-výskumnej činnosti za ostatných päť rokov;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

 

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, dosiahnutej odbornej praxi a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu:

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 11.7.2014.

Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

 

V Trenčíne 26.6.2014

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan  FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica