Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Zverejnené dňa: 01.06.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborný asistent v študijnom 8. odbore ekonómia a manažment na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, zaradený na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • Microsoft Office – Word, Excel, Power Point.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín nástupu: 09/2023

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Prihlášku s uvedenými materiálmi s označením „výberové konanie“ zasielajte do 31.07.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50 Trenčín

Ing. Eva Ivanová, CSc.
dekanka FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica