Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Zverejnené dňa: 28.08.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne, nasledovne:

  • jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore 3.1.9 Psychológia

POŽADUJEME:

  • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore (uprednostnený bude uchádzač s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaným 3. stupňa),
  • odbornú prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 3 roky,
  • publikačnú  činnosť za ostatné 3 roky,
  • aktívnu znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občiansku a morálnu bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 09.09. 2013. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. 

V Trenčíne dňa 28.8. 2013

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica