Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Zverejnené dňa: 08.03.2024

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje výberové konanie na obsadenie nižšie uvedeného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa - odborný asistent na výučbu anglického jazyka na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelania 3.stupňa filologického alebo pedagogického smeru,
 • kombinácia ďalšieho jazyka výhodou,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • publikačná aktivita v oblasti uvedeného odboru za ostatných 5 rokov,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • Microsoft Office – Word, Excel, Power Point.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Termín nástupu: 09/2024.

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 10. 5. 2024 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50 Trenčín
s označením „výberové konanie“.

Ing. Eva Ivanová, CSc.
dekanka FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica