Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

Zverejnené dňa: 25.01.2023

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vypisuje výberové konanie na obsadenie nižšie uvedeného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore ekonómia a manažment na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • Microsoft Office – Word, Excel, Power Point.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín nástupu: 07/2023

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 28.02.2023 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50 Trenčín 

s označením „výberové konanie“.

Ing. Eva Ivanová, CSc.
dekanka FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica