Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Zverejnené dňa: 26.05.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore 36. Strojárstvo, zaradený na Katedre materiálových technológií a environmentu.

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Materiály, resp. Anorganická technológia a materiály;
 • odborná prax vo výskume a v pedagogickej oblasti min. 5 rokov;
 • odborná prax v oblasti anorganických materiálov ( so zameraním na sól-gél metódy a spektrálne metódy );
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť;
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overené kópie dokladov o vzdelaní;
 • zoznam výstupov vedecko – výskumnej a publikačnej činnosti;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Prihlášku s uvedenými materiálmi s označením „výberové konanie“zasielajte do 13.06.2022 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Ivana Krasku 491/30
020 01 Púchov

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
dekanka FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica