Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Zverejnené dňa: 25.08.2014

Dekan

Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

 • Jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore  jadrová chémia na Katedru materiálových technológií a environmentu,
 • Jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore  anorganická technológia a materiály na Katedru materiálových technológií a environmentu,

Požiadavky:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore, alebo príbuznom odbore,
 • aktívna výskumná činnosť,
 • publikačná činnosť za posledných 5 rokov, publikované príspevky na zahraničných a domácich konferenciách,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu : 18.9.2014 / alebo podľa dohody /

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností
 • zoznam publikovaných prác
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30 020 01  Púchov
s označením „ výberové konanie“ v termíne do 9.9.2014

 

Púchov, 25.8.2014

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica